Trädplantering

REN LUFT BÖRDIG JORD DJURFODER SKYDD MOT JORDEROSION VED OCH BYGGMATERIAL MAT OCH MEDICINER SKUGGA FIXERAR KVÄVE + + + + + + + +

Ren luft

När träden växer binder de kol via fotosyntesen. På så vis fungerar nyplanterade träd som en kolsänka, det vill säga att de bidrar till en minskning av halten koldioxid i atmosfären.

Bördig jord

Löv som faller till marken gör att fukten bevaras i den annars torra jorden. Vatten är en förut-
sättning för att växter och andra grödor ska må bra.

Djurfoder

Välmående boskap är en förutsättning för att människor och gårdar ska klara sig själva. Trädens löv ger näringsrikt foder till djuren, vilket bland annat gör att de kan producera mer mjölk.

Skydd mot jorderosion

Vid jorderosion kan ett enda häftigt regn spola bort den näringsrika jorden och förstöra matproduktionen för lång tid framöver. Planteringen av träd skyddar jorden från regnet och gör att jorden stabiliseras, vilket minskar riskerna.

Ved och byggmaterial

Träd ger brännved till matlagning och timmer till att bygga bostäder med. Trycket på naturskogarna blir inte lika hårt, vilket minskar avskogningen. Träd gör det även möjligt för en jordbruks-
familj att skapa produkter som kan säljas på den lokala marknaden.

Mat och mediciner

Träd ger foder till djuren, vilket i sin tur ger mat och mjölk på köksborden. Träd ger även näringsrika fikon, mangofrukter och möjliggör produktion av honung. Vissa träd kan till och med ha medicinska egen-
skaper i form av blad och bark som är antiseptiska, inflammationshämmande eller febernedsättande.

Skugga

Växterna runt ett träd får skydd mot såväl brännande sol som kraftig vind. Det gör att vattnet bevaras längre i jorden och att växter kan växa bättre.

Fixerar kväve

Vissa träd och buskar bidrar med en naturlig kvävefixering i jorden. Det leder till att grödor i närheten av träden växer bättre. Planteringen av kvävefixerande träd i kombination med grödor ökar tillgången till mat.


LIVET RUNT VICTORIASJÖN

Träden påminner Francis om hur viktigt det är att ta hand om vår miljö.

Masaka ligger i centrala Uganda, inte långt från ekvatorn. Här lever många av vad jorden ger. En av dem är 60-åriga Francis Nakitto.

Kvinnor ska rädda skogen i Uganda

Naturskogen i Uganda har skövlats i en rasande takt. De senaste 25 åren har nästan två tredjedelar av landets skog försvunnit.

Solen ger nya jobb och räddar träden

Ungdomsarbetslösheten i Uganda är hög, framför allt på landsbygden. Men för en grupp ungdomar i Sembabule har hoppet tänts. Genom förnybara energimetoder vill de skapa nya jobb och rädda miljön.


Hedra minnet av någon som står dig nära med träd i Vi-skogen

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen